banner

GDPR Integritetspolicy

Uppdaterad Integritetspolicy

Cartown Sverige AB värnar om din personliga integritet.
Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler avseende dataskydd och skydd för individers integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Allmänt

CARTOWN SVERIGE AB, (”CA”/”vi”) org.nr 5591414973, med adress Förrådsvägen 2, 137 37 Västerhaninge, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in av Cartown.se om dig som säljare, köpare av våra produkter. Policyn gäller även för dig som har ett användarkonto på www.cartown.se (”Webbplatsen”) samt för dig som kund till cartown,
eller om du är ett företag och agerar som företagets kontaktperson.

Vad som anges om säljare, köpare i denna policy omfattar i tillämpliga delar även dig som representerar en säljare eller köpare.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de uppgifter som du har lämnat till oss vid ett köp eller vid registrering som ny kund.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du vill göra ett köp hos oss kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett konto hos oss, registrerar dig för nyhetsbrev.
Köp hos Cartown.se kan göras utan att du registrerar dig som återkommande kund, då sparas inga andra uppgifter än just fakturan/kvittot om det enskilda köpet, vilket är ett krav enl bokföringslagen.
Då betalning sker via 3e part ex Payson, Paypal, Swish så sparar vi inga konto eller kredituppgifter om våra kunder


För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, och bokföringslagen, även kunna förbättra våra erbjudanden och tjänster samt följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut.

Administration av dina försäljningar och/eller köp på Webbplatsen

Dom uppgifter som sparats är Namn, Adress, telefon, epost och för företag även Org/VAT-nummer
Kreditprövning sker inte hos cartown så inga uppgifter sparas kring detta.
kan vi inte göra en kreditprövning och kommer därför inte kunna bevilja dig kredit.
Som återkommande kund hos cartown kan du närsomhelst ta bort dina sparade uppgifter genom att logga in på ditt konto eller
kontakta oss och be oss ta bort ert konto.

Administration av ditt användarkonto

För dig som registrerat ett användarkonto behandlar vi, utöver de personuppgifter som nämns ovan, även din IP-adress.
Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera ditt användarkonto och för att underlätta för dig som användare på Webbplatsen. Din köphistorik behandlas också för att du på ett enkelt sätt ska kunna få en översikt köp du har gjort. Din IP- adress sparas
för att man ska kunna spåra ev fel som kan uppstå i samband med köp Den lagliga grunden för behandlingen enligt denna punkt är ditt samtycke som du lämnat i samband med att du registrerat ditt användarkonto hos oss.

Marknadsföringsändamål m.m.

Vi vill gärna att du fortsätter som kund hos Cartown och tar del av våra erbjudanden och information om oss kan vi under en begränsad period komma att behandla din e-mailadress, adress och ditt mobiltelefonnummer för att skicka våra nyhetsbrev tilll dig via e-mail, post och sms. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte.

Om du har lämnat ditt samtycke till detta, t.ex. i samband med att du registrerat ett användarkonto, kommer din e-mailadress, adress och ditt mobiltelefonnummer nyhetsbrev, kundundersökningar och/eller för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt användarkonto eller återkallar ditt samtycke. Den lagliga grunden för behandlingen är i sådant fall alltså ditt samtycke.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Cartown Sverige AB samt redovisningsbyrå.

För att det du har köpt ska kunna levereras hem till dig delar vi dina kontaktuppgifter med transportföretag för eventuell transport av din beställning.

 • Betalning och uppgifter om ditt betalkort med betalningsförmedlare och för kreditupplysning sker hos Payson, PayPal eller Nordea

 • Cartown Sverige AB delar aldrig ut våra kunders information till någon utanför företaget, tex i marknadsföringssyfte etc.

 • Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till Cartown.

 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera köp av en produkt eller för att annars fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig som kund.

  För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vår försäljning i sju år.

  I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Cartown kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande marknadsföringslag och praxis.

  Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer vi att spara personuppgifter bestående av din e-mailadress, adress och mobiltelefonnummer för marknadsföringsändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.

  För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i två år. Köphistorik gallras under alla omständigheter ca två år efter gjort köp.

  Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

  Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: info@cartown.se  Informationen kommer att sändas elektroniskt.

Om dina uppgifter hos Cartown Sverige AB är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du själv har tillhandahållit oss och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

 

Överföring till tredje land

Cartown Sverige AB överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Cookies

Vissa webbsidor använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internet upplevelse och session-cookies för att hantera ditt besök. En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.

Du kan välja om du vill acceptera cookie fil eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det. Om du stänger av cookie funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs, om du stänger av cookie funktionen även för session-cookies kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på Cartown.se.

 

Dessa Villkor har fastställts av Cartown Sverige AB den 12-05-2018